Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

Algemene voorwaarden Klasseplan

Voor het gebruik van de online diensten van Klasseplan - BasisConsult gelden de navolgende voorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Door het aanklikken van de knop ‘Accepteren’ onderaan deze voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij de Voorwaarden gelezen en begrepen heeft, en daaraan gebonden is. 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Aanmelding: het op de website van Klasseplan online invullen van de vereiste velden op het Aanmeldingsformulier en het accepteren van de Voorwaarden. 

Aanmeldingsformulier: Het online formulier waarmee de Gebruiker zich kan aanmelden voor de Dienst. 

Aansluiting: de mogelijkheid om via een internetaansluiting gebruik te maken van de Dienst. 

Abonnement(en): een abonnement op het gebruik van de Dienst(en)

Acceptatie: de acceptatie van de Gebruiker door BasisConsult. De Gebruiker zal per e-mail of op andere (elektronische) wijze van de acceptatie op de hoogte worden gesteld. 

BasisConsult: de besloten vennootschap Basis Consult B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Klokkengieterlaan 92 te Zwolle. 

Code: de door BasisConsult aan de Gebruiker toegekende aanmeldcode, bestaande uit een combinatie van tekens. 

Databank: de door BasisConsult bijgehouden verzameling van tot de Gebruiker herleidbare gegevens. 

Dienst(en): de door BasisConsult te exploiteren dienst ‘Klasseplan’, een online dienst waarin leerkrachten aan de basisschool de stof voor hun leerlingen groepsgewijs en / of individueel kunnen plannen. 

Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie de Overeenkomst door middel van het (online) invullen van het Aanmeldingsformulier wordt gesloten, dan wel degene die van de Dienst gebruik maakt. 

Gebruikersnaam: een emailadres van Gebruiker bestaande uit letters, cijfers en / of leestekens, waarmee in combinatie met het Wachtwoord toegang tot de Dienst kan worden verkregen. 

Overeenkomst: de afspraken tussen BasisConsult en de Gebruiker op grond waarvan door BasisConsult een Aansluiting op de Dienst ter beschikking wordt gesteld. 

Privacy Statement: de verklaring van BasisConsult dat zij bij de uitvoering van de Dienst zal handelen conform de vigerende privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. 

Schooljaar: het schooljaar waarin de Dienst wordt aangeboden, lopende vanaf 1 augustus van dat jaar tot 31 juli van het daaropvolgende jaar; 

Wachtwoord: een door de Gebruiker te kiezen combinatie van letters, cijfers en / of leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam toegang tot de Dienst kan worden verkregen.

 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de (online) Diensten. De Gebruiker accepteert dat de Diensten kunnen worden aangeboden via derden. 
 2. De Gebruiker kan slechts van het bepaalde in deze Voorwaarden afwijken indien de afwijking schriftelijk met BasisConsult is overeengekomen. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt door BasisConsult uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met de Gebruiker eindigt, blijven de Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is. 
 5. BasisConsult heeft het recht de Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden per e-mail of schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Binnen deze periode kan de Gebruiker, indien hij de wijzigingen niet accepteert, de Overeenkomst beëindigen, zonder dat BasisConsult terzake tot enige vergoeding is gehouden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand na Aanmelding door de Gebruiker en de Acceptatie hiervan door BasisConsult. 
 2. BasisConsult heeft het recht de Aanmelding van de Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren. De Overeenkomst komt alsdan niet tot stand. BasisConsult is niet gehouden een verklaring te geven voor de reden van de weigering.
 3. Acceptatie zal in de regel plaatsvinden na ontvangst door BasisConsult van de bijbehorende betaling.

 

Artikel 4. Persoonsgegevens / cookies / IP-nummers

 1. De gegevens van de Gebruiker worden opgenomen in de Databank van BasisConsult. 
 2. De Gebruiker geeft BasisConsult door Aanmelding uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in de Databank. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
 3. Bij gebruik van de Diensten kunnen er cookies worden gezonden aan de computer van Gebruikers van de Dienst. Cookies kunnen worden geweigerd of geaccepteerd. De dienst werkt slechts dan optimaal wanneer de cookies door gebruiker worden geaccepteerd.
 4. De door Basis Consult voor de Diensten te gebruiken servers herkennen IP-nummers van de computer van de Gebruikers van de Dienst. Basis Consult registreert de pagina’s die door een Gebruiker van de Dienst worden bezocht. Deze gegevens en eventuele andere gegevens waarover Basis Consult beschikt doordat Gebruikers gebruik maken van een Dienst worden door Basis Consult verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole, verbetering van de Website en Dienst en ter ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en worden anoniem verwerkt. 

 

Artikel 5. De Dienst 

 1. De Gebruiker kan slechts gebruik maken van de Dienst binnen de door BasisConsult aan te geven kaders en beperkingen, zoals nader omschreven in de door BasisConsult beschikbaar gestelde informatie op de website(s) van BasisConsult en deze Voorwaarden.
 2. BasisConsult garandeert uitdrukkelijk niet dat er continu gebruik kan worden gemaakt van de Dienst of dat het verkeer over de website van BasisConsult of over de website van bij de Dienst betrokken derden altijd goed kan worden afgewikkeld. Omstandigheden die de levering van de Dienst(en) kunnen verhinderen zijn onder andere: storingen in de verbinding met internet, storingen in de (telefoon)dienst van een telecommunicatieaanbieder, uitval van elektriciteit en storingen in de Dienst.
 3. BasisConsult is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen of verbeteringen in de Dienst (waaronder de website(s) van BasisConsult) en / of de systemen van BasisConsult aan te brengen, zonder de Gebruiker daar van tevoren van op de hoogte te stellen.
 4. BasisConsult is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de systemen van BasisConsult.

 

Artikel 6. Licentie / Duur van de overeenkomst

 1. BasisConsult verleent aan de Gebruiker via het Abonnement het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot normaal gebruik van (de toegang tot) de Dienst.

Het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot normaal gebruik van (de toegang tot) de Dienst gaat in na de Acceptatie en wordt verleend voor de door BasisConsult bij het aangaan van het Abonnement aangegeven periode.  Het aldus door de Gebruiker verkregen gebruiksrecht eindigt na ommekomst van die periode.

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan gebruikmaking van de Dienst aan een derde over te dragen of aan een derde ter beschikking te stellen.
 2. Het is Gebruiker slechts toegestaan gebruik te maken van de Dienst in een netwerk- of intranet-situatie indien dit met zoveel woorden met Basis Consult is overeengekomen.
 3. Het is Gebruiker slechts toegestaan gebruik te laten maken van de Dienst door het aantal met Basis Consult overeengekomen leerlingen. 
 4. Elk andere gebruikmaking van de Dienst die niet direct volgt uit het Gebruiksdoel is Afnemer niet toegestaan.
 5. Basis Consult verleent Gebruiker de Dienst voor de duur van één schooljaar Indien de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst tot stand komt tijdens een Schooljaar, dan verleent Basis Consult Afnemer de Dienst voor de resterende duur van het Schooljaar; voor deze contractsperiode geldt alsdan, behoudens andersluidende afspraak, dezelfde vergoeding als die geldt voor een heel Schooljaar.
 6. Na ommekomst van een contractsperiode wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst telkens automatisch verlengd met een contractsperiode van één Schooljaar, tenzij Basis Consult of Gebruiker de Overeenkomst opzegt zoals hierna bepaald. De vergoeding voor deze verlengde contractsperiode wordt jaarlijks aangepast op basis van de door CBS jaarlijks gepubliceerde Consumenten Prijs Index (CPI). Opzegging dient te geschieden tenminste één maand voor het einde van de lopende contractsperiode schriftelijk te geschieden. 
 7. Basis Consult heeft het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zij (het aanbieden van) de Dienst geheel beëindigt. 
 8. Aan het eind van het schooljaar worden de door Gebruiker ingevoerde gegevens, bij een voortgezet abonnement gedurende twee maanden bewaard ten behoeve van het kopiëren van deze gegevens of het maken van een back-up door de gebruiker. Na deze periode worden de gegevens definitief gewist.
 9. Indien de Overeenkomst met betrekking tot een Dienst eindigt (hetzij door opzegging, hetzij anderszins), eindigt daarmee automatisch de toegang tot de Dienst en worden alle gegevens die door Afnemer eventueel zijn vastgelegd in de door Basis Consult als onderdeel van de Dienst beschikbaar gestelde schrijfruimte gewist. Afnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat hij kopieën maakt van de gegevens die hij vastlegt in de beschikbaar gestelde schrijfruimte. Basis Consult is niet gehouden tot back-up van deze gegevens, noch is zij verplicht deze na het eindigen van de overeenkomst aan Afnemer beschikbaar te stellen. 

 

Artikel 7. Verplichtingen van de Gebruiker 

 1. De Gebruiker is verplicht BasisConsult te voorzien van correcte door BasisConsult verzochte gegevens. De Gebruiker is verplicht wijzigingen in deze gegevens binnen 30 (dertig) dagen schriftelijk of per e-mail aan BasisConsult mede te delen. Berichten verzonden aan het laatste door de Gebruiker opgegeven (e-mail)adres worden geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen.
 2. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord en/of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Gebruiker is gehouden misbruik van zijn Gebruikersnaam en / of Wachtwoord en / of Abonnement door derden zoveel mogelijk te voorkomen.
 3. Indien BasisConsult constateert dat meerdere personen zich al dan niet tegelijkertijd door middel van dezelfde Gebruikersnaam en/of Wachtwoord toegang tot de Dienst hebben verschaft, behoudt BasisConsult zich het recht voor hiertegen met onmiddellijke ingang maatregelen te treffen, waaronder buitengebruikstelling van de Dienst.
 4. De Gebruiker is verplicht om zich iedere keer dat hij het gebruik van de Dienst wil beëindigen, af te melden op de wijze zoals beschreven in de door BasisConsult beschikbaar gestelde informatie op de website van BasisConsult.
 5. De Gebruiker is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De Gebruiker is gehouden zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. De Gebruiker zal bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van BasisConsult op welke wijze dan ook worden geschaad.
 6. Indien de Gebruiker de bepalingen van de Overeenkomst en / of de Voorwaarden niet nakomt, heeft BasisConsult het recht om de Overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen. De Gebruiker vrijwaart BasisConsult voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is geleden ten gevolge van handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met de bepalingen in deze Voorwaarden.
 7. Het is de Gebruiker niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen die de beschikbaarstelling van de Dienst aan de Gebruiker en aan andere gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan om processen / programma's op of via de systemen van BasisConsult te laten verlopen indien er geen directe verbinding met het systeem is.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, tenzij BasisConsult hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Dienst komen uitsluitend toe aan BasisConsult en / of haar licentiegevers. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 2. De Gebruiker vrijwaart BasisConsult tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de Gebruiker.
 3. Vanwege het karakter van de Dienst verkrijgt de Gebruiker toegang tot bepaalde informatie. Voor zover BasisConsult geen inhoudelijke controle over deze informatie heeft kan zij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie en is zij terzake daarvan niet aansprakelijk. De informatie mag niet worden gekopieerd, uitgegeven, uitgezonden, herschreven of herverdeeld zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende. De informatie mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke en schoolse - niet commerciële - doeleinden.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank(en), de toegankelijkheidsstructuur van de Databank(en) etcetera, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de wetgeving inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij BasisConsult en / of haar licentiegevers. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door BasisConsult of bij de wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik door de Gebruiker. Het is de Gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze op te (doen) slaan. Dit laatste met uitzondering van de leerlinggegevens ten behoeve van een back-up of kopie voor de school.

 

Artikel 9. Verantwoording Gebruiker en Aansprakelijkheid van BasisConsult 

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van de Dienst en is jegens Basis Consult aansprakelijk voor alle gebruik van de Dienst en voor het naleven door leerlingen van het door Basis Consult aan Gebruiker verleende recht met betrekking tot de Dienst. 
 2. Gebruiker zal de Dienst in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de algemeen aanvaarde regels voor gebruik van het internet gebruiken. Gebruiker zal door het gebruik van de Dienst geen rechten van Basis Consult of van derden schenden en geen schade aan Basis Consult of derden toebrengen. In het bijzonder zal Gebruiker: 
  1. de intellectuele eigendomsrechten van Basis Consult en van derden eerbiedigen; 
  2. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; 
  3. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is; 
  4. geen gegevens van derden veranderen, wissen, of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; 
  5. niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van Basis Consult of van derden; 
  6. adequate en steeds de meest recente versie van virusprotectieprogrammatuur gebruiken, inclusief eventuele tussentijdse specifieke protectie tegen nieuwe virussen; 
  7. niet zodanig gebruikmaken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Basis Consult of van derden wordt verhinderd, noch dat daardoor andere afnemers van Basis Consult in het gebruik van hun dienst worden gehinderd of dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt. 
 3. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Basis Consult zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten, onder meer door Gebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Dienst of enig onderdeel daarvan te ontzeggen indien Gebruiker in strijd met artikel 9.2 handelt. Basis Consult zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn. Gebruiker vrijwaart Basis Consult tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Gebruiker in strijd met het in artikel 9.2 bepaalde. 
 4. Basis Consult is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij aansprakelijk is of kan worden gesteld voor gegevens die door gebruik van de Dienst worden opgeslagen en/of doorgegeven. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat Basis Consult Gebruiker sommeert informatie binnen een door Basis Consult gestelde termijn te verwijderen. Indien aan deze sommatie geen gehoor wordt gegeven, mag Basis Consult zelf overgaan tot verwijdering van informatie. 
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte registratie en opslag van data; Basis Consult is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. 
 6. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker, zoals opgenomen in artikel 9.2 sub f, mag Basis Consult alle redelijkerwijs noodzakelijke schadebeperkende maatregelen nemen indien Gebruikers gegevens een virus of andere programmatuur bevat die schade kan toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van Basis Consult of derden. Indien dit leidt tot enig verlies van gegevens van Gebruiker is Basis Consult niet tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden. 
 7. Gebruiker zal aan door Basis Consult aan te wijzen personen te allen tijde toegang verlenen tot de apparatuur waarmee gebruik wordt gemaakt van de Dienst en deze personen de mogelijkheid verschaffen tot onderzoek van de wijze waarop Gebruiker gebruik maakt van de Dienst, teneinde zich te kunnen vergewissen van de juiste naleving van de Overeenkomst. 
 8. BasisConsult is niet aansprakelijk voor directe en / of indirecte schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming van BasisConsult in de nakoming van enige overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van BasisConsult. Indien en voorzover BasisConsult wel aansprakelijk is jegens de Gebruiker en indien en voorzover BasisConsult gehouden is tot het vergoeden van enige schade, is de hoogte van de uitkering beperkt tot het bedrag dat voor het Abonnement is betaald. De gebruiker dient schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan schriftelijk aan BasisConsult te melden. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van BasisConsult is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 9. De Gebruiker vrijwaart BasisConsult voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en / of onvoldoende naleving door de Gebruiker van enige verplichting jegens BasisConsult, al of niet voortvloeiend uit de Voorwaarden.
 10. BasisConsult is niet aansprakelijk voor de beveiliging van door de Gebruiker op de systemen van BasisConsult opgeslagen gegevens.

 

Artikel 10. Helpdesk 

BasisConsult beschikt niet over een telefonische helpdesk. Vragen die zich met betrekking tot het gebruik van klasseplan voordoen, kunt u mailen naar info@klasseplan.nl. Wij zorgen voor een spoedige beantwoording van uw vragen. U kunt een antwoord verwachten binnen twee werkdagen.

 

Artikel 11. Slotbepalingen 

 1. Geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit nadere daarop gebaseerde overeenkomsten, zullen in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. In geval van geschillen die niet in goed overleg tussen partijen zelf kunnen worden opgelost, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien uiteindelijk geen oplossing kan worden bereikt, zullen deze geschillen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd en naar Nederlands recht worden beoordeeld.
 2. Indien een bepaling in de Voorwaarden of uit enige hiermee verbandhoudende overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast zulks niet de geldigheid van de overige bepalingen in de Voorwaarden aan. BasisConsult en de Gebruiker zullen in dat geval een vervangende rechtsgeldige bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling voldoet.
Probeer Klasseplan